Cudowna podróż cz. II

Przykład taki opisano w Skandynawii. Uczeni fińscy, korzystając z obszernych i bardzo szczegółowych akt medycznych, badali przypadki zachorowań na schizofrenię. Typowymi objawami tej strasznej choroby psychicznej są: zamknięcie się w sobie, halucynacje, zaburzenia myślenia i zachowania. Naukowcy analizowali historie choroby schizofreników i ich rodzin pod kątem wskazówek co do możliwych przyczyn zachorowań i stwierdzili częstsze występowanie schizofrenii u osób, których matki chorowały na grypę podczas drugiego trymestru ciąży. Właśnie w drugim trymestrze niektóre ważniejsze komórki nerwowe wędrują do kory mózgowej. Kiedy uczeni przyjrzeli się niektórym z tych komórek w mózgach schizofreników, okazało się, że znajdują się one w obszarze tuż pod korą, ale nie dotarły do samej kory. Postawiona przez naukowców teza jest zatem taka, że wirus grypy ingeruje w komunikację komórek podczas ich migracji, być może utrudniając im poruszanie się albo majstrując przy znakach drogowych, które mają doprowadzić je do celu.

czytaj więcej

Sposób unikania herezji – ciąg dalszy

Jeśliby jednakowoż herezja filozoficzna mogła wyjątkowo wyzbyć się swego jadu i uznać, że jest mitem, obrazowym sposobem zdawania sprawy z niektórych zbiorów faktów i oświetlania ich, użyczania im pewnej pozornej jedności i rytmu, wówczas najsilniejsze bodźce dla jadu znalazłyby się w przeciwstawnych sferach. Często bowiem herezja powstaje z nienawiści do błędu, jeśli nie z umiłowania prawdy. Często również powstaje jako reakcja na inne herezje. Człowiek widzi, jak fałszywy jest system innego człowieka w pewnym szczególe, który na nim samym wywarł inne wrażenie, spieszy więc, w swej nienawiści do błędu w tej właśnie sprawie, do skonstruowania systemu przeciwstawnego w tym właśnie szczególe, gdy w każdym innym względzie będzie naśladować swego oponenta. Jako krytyk jest pewien swego puryzmu w jednej kwestii demaskując mit, nigdy jednak nie podejrzewa, że to, czego nie zbadał, a uznał za swoje, i że nawet to, co sam proponuje, może być również baśnią. Będąc dumnym ze swego radykalizmu, nie jest w stanie wyobrazić sobie, iż znajduje się w błędzie. Jeśliby jednak oponent prezentował swój, budzący sprzeciw, pogląd jako osobistą impresję, jako ekspresję osobistego doświadczenia, które nie może w żadnym wypadku kwestionować odmiennego doświadczenia innych ludzi, nigdy nie uległby pokusie kłamania dla przyjemności, wykazania kłamstwa innych, a własną autoekspresję rozwijałby szczerze, spokojnie i pogodnie.

czytaj więcej

Czy Ossowiecki przewidział swoją własną śmierć? – kontynuacja

Nieco inne okoliczności śmierci przedstawiają świadkowie tamtych wydarzeń. Aleksander Mieszczanowski cytuje następujące słowa Ossowieckiego: „Ja zginę tak, że nikt nie znajdzie mego trupa. Wkrótce to będzie”. Z kolei Kazimiera Reych stwierdziła, że inżynier Ossowiecki został aresztowany 5 sierpnia 1944 r. w Alei Szucha i tam rozstrzelany. Wydaje się, że wersja przedstawiająca okoliczności śmierci Ossowieckiego według Kazimiery Reychowej jest najbardziej wiarygodna.

czytaj więcej

Ossowiecki wierzył w potęgę nauki i techniki

Wynika stąd, że zdaniem Ossowieckiego klucz do zagadki jasnowidzenia tkwi w pojęciu nadświadomości, owej właściwości duszy, dzięki której człowiek może transcendować świat materialny i jakby podłączyć się do świadomości Absolutu. Bóg istnieje niezależnie od czasu, przestrzeni i stworzonej przez siebie materii. Jest wszechwiedzący a Jego Duch wszystko przenika. Jasnowidz dzięki swej nadświadomości może czerpać z tej wszystko przenikającej świadomości Boga. Ponieważ Bóg jest wszechwiedzący, zatem jasnowidz może przynajmniej w pewnym zakresie widzieć to, co było i to, co nastąpi.

czytaj więcej

Wizja św. Jana Bosko

Zwrot „cierpieć męki w płomieniu” symbolizuje duchowe cierpienie ducha zmarłego bogacza dla nas niewyobrażalne. Na określenie tego stanu teologia dogmatyczna używa słowa czyściec, znane także w judaizmie jako gehinnom. Gehinnom oznacza zarówno piekło, jak i czyściec i nawet cnotliwy musi po śmierci spędzić tam pewien czas w celu oczyszczenia z grzechów.

czytaj więcej

Człowiek i pierwiastek duchowy

Ten wielki Duch jest wiekuisty, samostworzony, nieśmiertelny, wszechmocny, nie podlegający ograniczeniom czasu i przestrzeni (…) Wiem o tym z doświadczenia wewnętrznego. Wzrojs mój może sięgać daleko wstecz i przy większym wysiłku woli potrafię patrzeć na świat oczami Ducha. Ale żeby wejść w taki stan widzenia, muszę przede wszystkim pokonać swoją świadomość, zma- tować poprzednio świadomość swego ja” (tamże).

czytaj więcej

Sprawa chłopca z Sevenum

O jeszcze dwóch jasnowidzach warto wspomnieć, których zdolności zostały dobrze udokumentowane przez naukowców. Pierwszą’z nich jest Bułgarka Wanga Dimitrowa z miejscowości Petricz. Jej dar prekognicji zrekompensował w pewnej mierze brak zdolności widzenia percepcyjnego. Wanga jest niewidomą. Wieloletnia obserwacja badaczy z Instytutu Sugestologii potwierdziła, że potrafi ona bezbłędnie przewidywać śmierć oraz diagnozować schorzenia i choroby. Jest sławna w całej Europie. Dr Georgij Łozanow stwierdził, że przewidywania przyszłości przez Wangę Dimitrową jest trafne w granicach 80%.

czytaj więcej

Święty z Turynu i jego wizje

Zatem Sobór dyskretnie, lecz świadomie pominął nie tyle istnienie piekła, co istnienie potępionych z bardzo prostego powodu: w świetle Objawienia można mówić wyłącznie o możliwości potępienia i o tym, że będą potępieni, ale nie o duchach ludzi, którzy już się potępili. Być może tak jest, ale tego nie wiemy na pewno. Dlatego celowo pominięto tych ostatnich mówiąc jedynie o zbawionych, przebywających w czyśćcu i pielgrzymujących na ziemi w drodze do Pana.

czytaj więcej

Tajemnica życia nadprzyrodzonego

Dominik mógłby objawić się również pod postacią staruszka, tylko że wtedy nie byłby przez ks. Bosko rozpoznany. Jego odpowiedź jest teologicznie precyzyjna: „toteż zdaje się tobie, że mam ręce, nogi, głowę. Nie mógłbyś mnie uchwycić, ponieważ jestem czystym duchem. To jest tylko postać zewnętrzna, która sprawia, że możesz mnie poznać”.

czytaj więcej

Telepatia i jej wyjaśnienie – kontynuacja

W takiej holografii wizja świata człowieka a właściwie wszystkie właściwości psychiczne są niczym innym tylko falami stojącymi rozprzestrzenionymi w całej hipersferze, zaś wszechświat gigantyczną kliszą holograficzną, w której te fale są zakodowane.

czytaj więcej

Teoria atawistyczna – kontynuacja

Teoria ta ma jednak wiele słabych punktów. Po pierwsze, gdyby retrokognicja były rezultatem genetycznego doświadczenia naszych przodków, to przejawiałaby się u wszystkich ludzi a nie tylko u nielicznych jednostek. Po drugie, biologia molekularna i genetyka zaprzeczają możliwości dziedziczenia doświadczeń dziedzicznych. Gdyby było przeciwnie, to dziecko przychodzące na świat nie musiałoby się niczego uczyć od początku. Wreszcie po trzecie, gdyby retrokognicja była wynikiem dziedziczenia, to byłoby niemożliwe odczytywanie wydarzeń minionych, które nie były udziałem naszych przodków. Tymczasem zwróćmy uwagę, że Ossowiecki odtwarzał wydarzenia i okoliczności z życia osób zupełnie z nim nie spokrewnionych. Z powyższych powodów można teorię atawistyczną uznać za błędną!

czytaj więcej