Monthly Archives Sierpień 2017

Testy przygotowujące do egzaminu selekcjonerskiego

Selekcjoner to bardzo dobry zawód. Wybiera najlepszych zawodników dla klubów piłkarskich, zarabia krocie, ale tylko wtedy, gdy jest dobry i potrafi efektywnie pracować. Jest to jego praca i jego pieniądze. Każdy chce zarabiać dobrą kasę, bo dzięki temu będzie mógł lepiej się utrzymać. Jego praca polega na obserwowaniu klubów, sprawdzaniu jaki potencjał mają zawodnicy i wyborze, którego zawodnika namówi na przejście do innego klubu. Praca selekcjonera jest ważna, ale zanim się do niej przystąpi trzeba wziąć udział w kursi, przygotować się do egzaminu selekcjonerskiego i go zdać. Praca selekcjonera jest ważna i niejedna osoba chce ją podejmować. Warto zatem pracować w takim zawodzie i czerpać z niego zadowolenie. Dzisiaj praca selekcjonera ma znaczenie i jest bardzo ważna...

czytaj więcej

Spuścizna teoretyczna Plechanowa

Istniała nawet w latach 20-tych tendencja przeciwstawiania Plechanowa-teoretyka Leninowi- -praktykowi, tendencja, wywołana, między innymi, słabą jeszcze w owym czasie znajomością dorobku filozoficznego Lenina. W latach 30-tych akcentowano natomiast przede wszystkim przeciwstawność pozycji politycznej Plechanowa stanowisku politycznemu Lenina i bolszewików. W związku z tym ustalił się przy rozpatrywaniu całości poglądów Plechanowa pewien schemat, biorący za podstawę oceny jego dorobku teoretycznego przede wszystkim kryteria polityczne. Oczywiście, rozpatrywanie poglądów filozoficznych i teoretycznych Plechanowa głównie przez pryzmat jego działalności politycznej nie mogło nie prowadzić do zniekształcenia jej obrazu. Krytyka radziecka wskazała częściowo na szkodliwość takich tendencji, w związku z licznymi dyskusjami na temat twórczości Plechanowa w okresie powojennym. Z drugiej strony pewne cechy działalności teoretycznej Plechanowa poddał krytyce wybitny włoski marksista Antonio Gramsci. Traktuje on Plechanowa jako głównego przedstawiciela tradycyjnego „prądu ortodoksyjnego” w marksizmie, który wbrew swemu zarzekaniu się grzeszy – jak sądzi Gramsci – pewnego rodzaju „wulgarnym materializmem” i „pozytywistycznym” stylem myślenia.

czytaj więcej

SCHLICK I JEGO ZDANIE

Jakaż była, zdaniem Schlicka, przyczyna tego niedobrego położenia, w którym znajdowała się filozofia? Przyczyną tego było dążenie do stworzenia nieempirycznej wiedzy o świecie. Filozofowie chcą rozstrzygnąć szereg problemów, takich jak: czy świat jest materialny, czy idealny?, czy świat jest zbudowany z jednej czy z wielu substancji?, jakie są właściwości substancji?, czy świat jest chaosem?, czy w świecie powszechnie obowiązuje przy czy nowość?, co jest najwyższym dobrem?, co to jest piękno?, w jaki sposób ludzie poznają świat?, jaka jest relacja między poznaniem a światem? itd. itp. – bez odwoływania się do doświadczenia. Filozofowie nie doceniają wartości poznawczej doświadczenia, twierdzą, że doświadczenie daje wiedzę jednorazową, zmienną, niepewną, konkretną, że doświadczenie łudzi nas, jest źródłem nie. doskonałego poznania. Filozofia poszukuje doskonalszego poznania niż poznanie empiryczne, poznania rozumowego, które daje wiedzę ogólną, abstrakcyjną, niezależną od kaprysów naszego aparatu percepcyjnego, niezależną od konkretnych zmiennych faktów, wiedzę pewną. Istotą wszelkiego filozofowania jest tworzenie systemów wyjaśniających naturę wszechświata. .

czytaj więcej

Studia informatyczne dają dobre wykształcenie

Studia informatyczne dają wiedzę oraz kwalifikacje. Niejedna osoba ma zamiar podnosić kwalifikacje, uczyć się i później znaleźć pracę. W obecnych czasach nie ma takiej możliwości, aby ktoś cierpiał z powodu na brak pracy – szczególnie, gdy jest informatykiem. IT to ocean możliwości. Warto uczyć się na studiach i później zdobyć ciekawą wiedzę oraz wielkie możliwości. Szczególnie dużo pracy jest w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Wrocławiu, Gdańsku. W tych miastach IT jest szczególnie dobrze rozwinięte. Nadal brakuje informatyków, bo pracy jest całe mnóstwo. Wiele osób dobrej pracy poszukuje i stara się ją mieć na długi czas. Dobra praca to podstawa, a informatycy doceniają ciekawą pracę w dobrej cenie. Jeśli mało zarabiają to szybko zmieniają pracę, szukając kolejnego, lepszego zatrudnienia...

czytaj więcej

SCHLICK I JEGO ZDANIE CZ. II

Schlick odrzuca więc filozofię, która w jakikolwiek sposób byłaby teorią rzeczywistości: tak pojęta filozofia bowiem daje jedynie zbiór przeciwstawnych systemów i poglądów, które są pozbawione jakiejkolwiek wartości poznawczej. Opis świata należy do nauk szczegółowych. Uratować filozofię może jedynie zasadnicza zmiana jej charakteru z teorii wyjaśniającej istotę rzeczywistości na działalność analizującą poznanie.

czytaj więcej

Santayana a herezja filozoficzna

Filozofia dzieli los wszystkich rodzajów rozwiniętego i systematycznego myślenia: rozwija się w płaszczyźnie naturalnego, potocznego zorientowania w świecie i pełni w stosunku do niego funkcje służebne. Tu jednak popełnia, zdaniem autora, zasadniczy błąd, wynikający z braku zrozumienia specyfiki jej relacji z wiedzą zdroworozsądkową i potocznym myśleniem. Błąd ten i nieporozumienie polega mianowicie na tym, iż systemy, które pretendują do samodzielnego i uniwersalnego poglądu na świat, ujmują tylko wybrany i najbardziej ich interesujący, a więc ściśle określony i zawężony fragment problematyki wiedzy naturalnej i w oparciu o jego analizę usiłują rzucić światło na cały jej obszar, roszcząc sobie bezzasadnie prawo do wszechwiedzy. Posiadają nadto przesadną skłonność do kwestionowania lub sztucznego przekształcania tego wszystkiego, co na gruncie „ortodoksji ludzkiej” uznane jest za niewątpliwe i dobrze znane: są więc w stosunku do niej ,,h e r e z- j a m i”. Systemy filozoficzne nie są osamotnione w tej heterodoksalnej roli – dzielą ją także doktryny religijne.

czytaj więcej

Rewolucja była dziełem mas ludowych

Dlatego też rewolucja, o której pamięć była jeszcze tak świeża w okresie Restauracji, nie pozwalała już na traktowanie procesu historycznego jako dzieła mniej lub bardziej mądrych czy mniej lub bardziej zacnych jednostek. Zamiast interesować się nastrojami i czynami wielkich ludzi, historycy wysuwają od tej pory postulat historii narodów.

czytaj więcej

Psychologia a osobowość

Tym, co umożliwia naoczność idealnej, indywidualnej istoty moralnej (Wertwesen) cudzej osoby jest rozumienie zmediaty- zowane przez miłość. Ta rozumiejąca miłość jest wielkim mistrzem i (jak ją w znanym sonecie głęboko i pięknie porównuje Michał Anioł) wielkim rzeźbiarzem, który spośród mnóstwa empirycznych detali potrafi w jednym geście czy pojedynczym działaniu zauważyć i z tego tworzywa wydobyć zarys „istoty moralnej” osoby. Znajomość empiryczna, historyczna i psychologiczna jej życia bardziej zaciemnia niż wyjaśnia tę istotę, która w pełni nie przejawia się w żadnym pojedynczym działaniu, a która jednak jest przesłanką dla wszelkiego pełnego rozumienia. Tej istoty moralnej nie można zatem osiągnąć drogą indukcji. Co więcej, idealne i pełne poznanie indukcyjne wszystkich przeżyć faktycznych i wszelkich dziedzicznych i nabytych predyspozycji jakiejś osobowości nie określałoby jednoznacznie tej istoty. Natomiast światło rzucone przez nieadekwatną przecież intuicję, umożliwia nasycenie tą istotą wszystkich empirycznych przeżyć i predyspozycji. Dzięki temu poznanie wznosi się ponad zwykłą sumę pojęć ogólnych, dla każdego z których – podobnie jak i dla całej sumy – rozmaite osoby były tylko przykładem czy też szczególnym przypadkiem. Dopiero wówczas, gdy wiem, jakiej osobowości przynależy przeżycie, możliwe jest pełne zrozumienie przeżycia.

czytaj więcej

PROGRAM ASYMILACJI KRYTYCZNEJ

Książki, o których mowa, to Wstęp do semantyki Schaffa – książka, która znalazła znaczny oddźwięk w naszej humanistyce – oraz książka znanego francuskiego marksisty, filozofa i działacza politycznego, R. Garaudy’ego, Perspectives de l’homme, uznana we Francji za ważne wydarzenie w marksistowskiej -i nie tylko marksistowskiej – literaturze filozoficznej. Książki te dotyczą bardzo różnej problematyki i nie chodzi nam o ich merytoryczną analizę: interesować nas będą tylko z pewnego punktu widzenia – właśnie jako swoiste dokumenty wewnętrznej dynamiki marksizmu.

czytaj więcej

PROGRAM ASYMILACJI KRYTYCZNEJ CZ. II

Tu i dalej cytuję odpowiednio każdą z wymienionych książek. zmierzać do ukazania wyższości marksistowskiego stanowiska dzięki wskazaniu na odrębność wła- szych rozwiązań. Intencją jej ma być przekonanie, zarówno swych sympatyków, jak i swych przeciwników: ma to być krytyka – znów używam słów Schaffa – która „świadoma jest zarówno tego, że są różne drogi rozwiązywania problemów filozoficznych i że są to drogi różne. U Garaudy’ego stanowisko to jest zradykalizowane – wysuwa on postulat dialogu między filozofią marksistowską a innymi kierunkami. Postulat ten książka jego realizuje oryginalnie. Jest ona mianowicie dialogiem. Każda partia książki analizując dany kierunek została przedstawiona do wglądu reprezentatywnemu przedstawicielowi tego kierunku, a nadesłane krytyczne uwagi zostały zamieszczone w książce. Np. rozdział o egzystencjalizmie zamyka list Sartre’a, zawierający krytyczne uwagi o tymże rozdziale.

czytaj więcej

POJĘCIE ISTNIENIA

Postulat ten dlatego jest tak trudny do rozszyfrowania, że zawiera się w nim niewiadoma. Nie wiemy bowiem, co to znaczy „istnieć rzeczywiście”. Zastanówmy się nad tą sprawą. Mówimy: istnieją rzeczy. Są. Można je dotknąć, wziąć do ręki. zobaczyć, Mówimy: istnieją ludzie. Spotykamy się z nimi, rozmawiamy, widzimy ich. Mówimy o sobie: my istniejemy. Wiemy o tym nawet nie patrząc w lustro? Skąd o tym wiemy? Skąd wiemy, że istnieją rzeczy? Skąd wiemy, że istnieją inni ludzie? Na ogół nie zadajemy sobie takich pytań. Wiemy i już. To nam wystarcza. To nie zadowala, to nie może zadowolić filozofa. On jest właśnie po to, by zadawać pytania nawet truizmom. Nawet myślom najbardziej oczywistym. By kwestionować wszystko. Inaczej nie zrozumie nic.

czytaj więcej