Blaski i cienie hipotez naukowych cz. II

W odniesieniu do proroków Starego Testamentu i świętych możemy powiedzieć, że Bóg objawił im przyszłe zdarzenia. Jest to wyjaśnienie teologicznie poprawne,- chociaż pozanaukowe. W odniesieniu do innych jasnowidzów trzeba przyjąć, że prekogni- cja jest darem natury, czymś wrodzonym podobnie jak bywają wrodzone uzdolnienia w dziedzinie matematyki, malarstwa, muzyki, rzeźby, języków obcych itd.

Natura prekognicji wymyka się metodycznemu poznaniu naukowemu: jej istota jest nieznana mimo przeprowadzonych wielo- tysiącznych badań i eksperymentów przy użyciu najnowocześniejszych technik i aparatury. Być może w początkach następnego stulecia, gdy naukowcy dokonają nowych odkryć, sformułują nowe teorie, wykryją nieznane jeszcze prawa przyrody, których może być nieskończenie wiele, gdy zmienią się paradygmaty nauki, powstaną nowe dyscypliny – zagadka prekognicji zostanie rozwiązana. Tego wykluczyć a priori nie można. Historia nauki poucza, że wiele zagadek przyrodniczych zostało rozwiązanych w miarę postępu naukowego.

Dziś naukowcy prawie na całym świecie badają wszelkiego rodzaju fenomeny psi, nie łącząc tych zjawisk z legendą, która od stuleci im towarzyszyła, tworząc mit tajemniczości. Mam tu na myśli spirytyzm, astrologię, mediumizm, teozofię, wróżbiarstwo, obecnie najmodniejszą w Ameryce wśród naukowców — gnozę z Princeton i Pasadeny.

Człowiek jest przedziwną syntezą materii i ducha. Wielu naukowców twierdzi, że wszystkie fenomeny parapsychiczne są specyficznym przejawem psychizmu człowieka, który przekracza granice śmierci. Nawet badacze radzieccy, deklarując swój mate- rialistyczny światopogląd, twierdzą, że takie fenomeny parapsychiczne jak bilokacja, („projekcja astralna” w ich terminologii) oraz doświadczenie „aut body experience” (w terminologii radzieckiej – „zjawiska theta”) – są rzeczywistością a ich istnienie udowodnione.

Nic też dziwnego, że badacze ci zagubili się w spekulacjach przyrodniczo-filozoficznych, wyjaśniając powyższe zjawiska nie- wyczerpywalnością materii. Wręcz rozpaczliwa próba ekstrapolacji wyników nauk szczegółowych na płaszczyznę materialistycz- nej teorii bytu – zakończyła się fiaskiem.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>