Blaski i cienie hipotez naukowych

Z punktu widzenia metodologii nauk przyrodniczych każdy przedmiot może być badany pośrednio lub bezpośrednio wyłącznie w obrębie rzeczywistości naturalnej. Wszystko to, co poza tę rzeczywistość zjawiskową wykracza, co nie mieści się w im- manentnych siłach i prawach samej przyrody – leży poza granicą poznania naukowego (epistemologii przyrodniczej). Zatem wyjaśnić naukowo jakiś fakt, oznacza poznanie jego genezy, związku, wewnętrznego mechanizmu działania i roli, jaką spełnia w przyrodzie. Krótko mówiąc nauka odpowiada na pytanie: czym coś jest, jakie ma właściwości, jak powstało, jaką spełnia rolę w sekwencji wydarzeń. Nie odpowiada na pytanie, dlaczego i w jakim celu? Tym zajmuje się filozofia.

Nauka posługuje się wyjaśnianiem przyczynowoskutkowym. W procesie poznawania przyrody niezbędne są hipotezy, czyli sądy o rzeczywistości wyrażone w zdaniach empirycznych zawierających co najmniej jeden termin nieobserwowalny. Hipotezy służą wyjaśnianiu faktów. Jeśli hipoteza zostanie doświadczalnie potwierdzona, wówczas staje się teorią naukową.

Otóż wiele hipotez dotyczących prekognicji i innych zjawisk parapsychicznych jest niesprawdzonych i niesprawdzalnych, mimo zawierania przesłanek prawdziwych. Jak dotychczas żadna hipoteza w stopniu wystarczającym nie została potwierdzona empirycznie. Każda z nich zawiera niedopowiedzenia, znaki zapytania, wątpliwości, niezasadne założenia. Nadal nie wiemy, dlaczego tylko niektóre jednostki ludzkie są zdolne do prekognityw- nego przewidywania przyszłości. Jak i dlaczego w umyśle i wyobraźni jasnowidza jawi się wizja obrazowa zdarzeń przyszłościowych niekiedy z taką dokładnością.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>