Category Filozofia i Socjologia

Biopole jasnowidza a biopole innych ludzi

Powstaje zasadnicze pytanie, w jaki sposób jasnowidząca widzi rzeczy i zdarzenia będące lub zachodzące w innym miejscu i czasie odległym od niej? Z wypowiedzi Ossowieckiego i Klimusz- ki wynika, że jest to widzenie pozapercepcyjne jawiące się w polu świadomości i wyobraźni w sposób obrazowy. A zatem musi istnieć jakiś nośnik informacji łączący zdarzenie minione, równoczesne czy przyszłościowe – z jaźnią jasnowidza. Co jest tym nośnikiem? Niektórzy badacze uważali, że jest to fala elektromagnetyczna, ale przedmioty martwe fali elektromagnetycznej nie wytwarzają. Ponadto doświadczenia z telepatami w kabinie Faradaya wykazały, że fale te nie mogą spełniać tej roli.

czytaj więcej

Małe mądrale – kontynuacja

Uczeni z Uniwersytetu Comell w Ithace w stanie Nowy Jork wykorzystują tę samą zasadę poświęcania czemuś uwagi przez niemowlęta do badania innego obszaru, to jest tego, jak dzieci rozumieją zdroworozsądkowe” reguły fizyki. I w tym przypadku wydaje się, że mają one jakąś wczesną wbudowaną wiedzę na temat, co jak działa. Elizabeth Spelke, psycholog z tegoż uniwersytetu, pokazywała niemowlętom pewną liczbę przedmiotów zachowujących się „normalnie” (upadających, odbijających się, toczących się itp.) lub zachowujących się dziwnie (piłki toczące się pod górę, piłki przetaczające się przez inne stałe przedmioty, piłeczki wiszące w powietrzu itp.). Tak jak niemowlęta, które potrafiły liczyć cudownie mnożące się lalki w poprzednim eksperymencie, dzieci zaledwie czteromiesięczne obserwujące dziwnie zachowujące się, pokazywane im przez badaczkę przedmioty, przypatrywały się im dłużej niż wtedy, gdy patrzyły na przedmioty zachowujące się zgodnie z oczekiwaniami. Badania te dowodzą, że dzieci w sposób automatyczny rozumieją, jak przedmioty powinny się normalnie zachowywać i wychwytują zachowanie niezgodne z prawami fizyki.

czytaj więcej

Jasnowidz w habicie cz. II

W tym czasie mieszkałem w Warszawie. Zanim złowieszcze syreny zawyły pierwszego września rankiem na alarm Warsza- \ wie, tej nocy pamiętnej miałem niewymownie dziwny sen. Widziałem we śnie cały dla nas tragiczny przebieg kampanii wrześniowej i jej nieszczęsny finał. Następnie przesuwały się niby na ekranie kinowym dantejskie sceny cierpień Polaków w kaźniach masowej zagłady obozów koncentracyjnych oraz gehenny życia pod groźbą kuli hitlerowskiej na co dzień.

czytaj więcej

Pączkujący mózg

Podstawowymi roboczymi jednostkami mózgu są neurony. Komórki te przesyłają informacje jedna do drugiej poprzez wąskie otwory między komórkami, zwane synapsami. Informacje są zbierane za pośrednictwem rozgałęzionego wachlarza wypustek, zwanych dendrytami.

czytaj więcej

Bakcyle w brzuszku – kontynuacja

Kiedy dzieci wynurzają się z łona, wychodzą ze środowiska naprawdę sterylnego, dlatego muszą czym prędzej postarać się o to, by w ich jelitach zagnieździły się odpowiednie bakterie. Sztuka polega na tym, żeby dobre bakterie dostały się tam szybciej niż te szkodliwe.

czytaj więcej

Jasnowidz i przedmiot kontaktowy

Jasnowidztwo przejawia się w trzech formach: retrokognicji, zdolności rozpoznawania zdarzeń minionych, telepatii lub telegno- zji, postrzegania wydarzeń oddalonych w przestrzeni, prekognicji, postrzegania wydarzeń przyszłych. Naukowe badanie jasnowidz- twa przypada na przełom wieku XIX i XX. Powstało kilka teorii, ale żadna z nich nie została empirycznie potwierdzona. Rozpatrzmy je kolejno.

czytaj więcej

Podział paranormalnych zjawisk

Przepowiedział także trzęsienia ziemi, wylewy rzek z podaniem miejsca i czasu. Jego przewidywania były dokładne, konkretne, nie zawierały symboliki lub wieloznaczności umożliwiającej ex post naciąganą interpretację. Bezbłędnie lokalizował ciała łudzi zaginionych i zmarłych, np. syna Bolesława Piaseckiego, Bohdana oraz ciało Aldo Moro.

czytaj więcej

Hipoteza W. Tillera

W hipotezie tej przyjmuje się założenie, że naszej trójwymiarowej przestrzeni fizycznej o znaku dodatnim może odpowiadać czasoprzestrzeń ujemna podobnie jak w mi- kroświecie każdej cząstce dodatniej odpowiada jej antycząsteczka o znaku ujemnym, o tej samej masie, ale przeciwnym ładunku elektrycznym. Drugie założenie dotyczy prędkości cząstek. Cząstki elementarne w naszej przestrzeni poruszają się z prędkością światła, ale cząstki w czasoprzestrzeni ujemnej poruszają się szybciej od światła. Wobec tego mają masę i energię także ujemną. Cząstki z obu przestrzeni wzajemnie się przenikają, aczkolwiek to przenikanie dokonuje się na różnych poziomach częstotliwości.

czytaj więcej

Blaski i cienie hipotez naukowych cz. II

W odniesieniu do proroków Starego Testamentu i świętych możemy powiedzieć, że Bóg objawił im przyszłe zdarzenia. Jest to wyjaśnienie teologicznie poprawne,- chociaż pozanaukowe. W odniesieniu do innych jasnowidzów trzeba przyjąć, że prekogni- cja jest darem natury, czymś wrodzonym podobnie jak bywają wrodzone uzdolnienia w dziedzinie matematyki, malarstwa, muzyki, rzeźby, języków obcych itd.

czytaj więcej

Fenomen o. Pio

Rozważmy jeszcze jeden przykład! Słynny kapucyn z San Giovanni Rotondo o. Pio (Francesco Forggione) zdumiewał penitentów niemal z całego świata znajomością ich czynów niemoralnych popełnianych w przeszłości z podaniem miejsca, czasu i okoliczności, a nawet następstw. Bezbłędnie przewidział swoją własną śmierć na 50 lat wcześniej. Przepowiedział śmierć wielu innym osobom, którzy się jej nie spodziewali ze względu na młodość lub dobry stan zdrowia. Przepowiedział papiestwo kardynałowi Giuseppe Roncallemu, czyli Janowi XXIII oraz w 1947 r. ks. Kard. Karolowi Wojtyle.

czytaj więcej

Nauka w poszukiwaniu tajemnicy

Laureat Nagrody Nobla, B. Josephson, fizyk z uniwersytetu w Cambridge, powiedział, że „zjawiska psychiczne również naruszają niektóre nasze od dawna ukształtowane wyobrażenia o przestrzeni, czasie i przyczynowości”. Nie bez kozery przytoczyłem tę myśl Josephsona jako motto niniejszego rozdziału, gdyż w moim najgłębszym przekonaniu zjawiska parapsychiczne, zwłaszcza jas- nowidcze, nie mają jak dotychczas naukowej, empirycznej teorii wyjaśniającej ich istotę w paradygmacie przyrodniczym. Toteż wielu naukowców ignorowało tę sferę zjawisk, bądź kwestionowało ich realność albo status naukowy dyscypliny, która nimi się zajmowała.

czytaj więcej