H. BUCZYŃSKA – MARKSIZM WSPÓŁCZESNY 1 HORYZONTY FILOZOFII CZ. II

Miejsce marksizmu we współczesnej filozofii nie jest statyczne – mamy tu do czynienia z procesem, z wielokierunkową dynamiką rozwojową, uwarunkowaną zarówno przez przemiany wewnątrz samej filozofii, jak i przez szersze procesy społeczno-ideowe. Uchwycenie tej dynamiki we wszystkich jej aspektach pokrywałoby się z próbą nakreślenia panoramy myśli współczesnej. Jednym z aspektów tych procesów są przemiany zachodzące w samo- określaniu się marksizmu wobec współczesnej filozofii jako całości, a zwłaszcza w stosunku do jej niemarksistowskich nurtów. Przemiany te, najogólniej mówiąc, zmierzają w kierunku definiowania marksizmu jako filozofii programowo otwartej, która odrębność i specyfikę swej perspektywy poznawczej określa nie przez odgradzanie się od innych kierunków i zasklepianie się w sobie, lecz przez świadome współuczestnictwo w całokształcie problemów i trudności filozofii współczesności. Świadomość własnej odrębności, a nieraz w stosunku do tych lub innych prądów niemarksistowskich również i wyraźnej przeciw- stawności ideowej i filozoficznej, nie pozostaje w sprzeczności z uznaniem istnienia wspólnych kręgów merytorycznej problematyki. Stwierdza się przy tym, że nowe, ważne ze względów poznawczych i światopoglądowych problemy i kierunki ich rozwiązań pojawiają się w różnych nurtach: stąd też doniosłość rozszerzenia horyzontów marksizmu przez integrację, włączanie takiej problematyki. Nie kusząc się o analizę całokształtu tych przemian, chciałoby się wskazać na stopień ich nasilenia na przykładzie dwóch nowszych marksistowskich dzieł filozoficznych. Materiał to fragmentaryczny, niezmiernie jednak, jak się wydaje, pouczający jako świadectwo stopnia nasilenia tych przemian i związanych z nimi problemów Daje on również pewien wgląd w wielokierunkowość procesów i zróżnicowań wewnętrznych, aktualnie zachodzących w samej filozofii marksistowskiej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>