Nauka w poszukiwaniu tajemnicy cz. II

Było to z kolei związane z innymi okolicznościami, a mianowicie po pierwsze, z nadzwyczaj złożonym obrazem rejestrowanych zjawisk psi, po drugie, z zależnością badania wszystkich zjawisk psi od niepoddającej się kontroli aktywności psychicznej wybitnych mediów i wreszcie po trzecie – z zależnością tej dziedziny wiedzy od postępowej myśli w dziedzinie wiedzy od postępowej myśli w dziedzinie fizyki i matematyki (…)

Wszystko to skłaniało do mistycznie-religijnego wnikania w istotę zjawisk parapsychicznych, to zaś przeszkadzało w ich prawdziwie naukowym badaniu i utrudniało ich poważne logiczno-gno- seologiczne analizowanie” (cyt. Parapsychologia i współczesne przyrodoznawstwo, KAW 1989).

O ile można zgodzić się z wnioskiem autorów co do realności zjawisk psi i postulatu ich naukowego badania, o tyle nie można podzielać zasadności założenia, że współczesne przyrodoznawstwo potwierdziło materializm dialektyczny, zaś zjawiska psi pozostają wyjaśnialne w ramach filozofii materialistycznej. Autorzy piszą: „materialistyczno-dialektyczne założenie niewyczerpalności materii oraz ruchu jako istoty czasoprzestrzeni stanowią tzw. fundament rozwiązania wszystkich wyłaniających się problemów. Istotnie, jeżeli uznamy realność zjawisk psi, podlegających weryfikacji i odpowiadających kryteriom naukowego, mimo krytycznego ustosunkowania się do całego szeregu wykonanych w tej dziedzinie prac, to zgodnie z podejściem materialistycznym, skoro istnieją w sposób pewny stwierdzone zjawiska, to istnieją także odpowiadający im ruch oraz materialny nośnik” (tamże).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>