O Apokalipsie..

Z tego wersetu wynika, że kara nastąpi w dniu ostatecznym i będzie dotykać całego człowieka, bo wszyscy zmartwychwstaniemy. Potwierdza to Daniel: Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, inni ku hańbie, ku wiecznej odrazie (Dn 12,2). O zmartwychwstaniu wszystkich ludzi dobrych i złych mówi także Jan: Nadchodzi bowiem godzina, w której wszyscy, którzy spoczywają w grobach, usłyszą głos Jego: a ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia ci, którzy pełnili złe czyny – na zmartwychwstanie potępienia (J 5,29-39).

W tym właśnie sensie św. Paweł w liście do Koryntian pisał: Oto ogłaszam wam tajemnicę: nie wszyscy pomrzemy, lecz wszyscy będziemy odmienieni. Oznacza to, że po pierwsze św. Paweł dopuszczał możliwość, iż koniec świata oraz paruzja Chrystusa niektórych ludzi zastanie na ziemi żyjących. Po drugie, wszyscy zmartwychwstaną dobrzy i źli, ale?… I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego (Mt 25,26).

Św. Jan w Apokalipsie dodaje: A dym ich katuszy na wieki wieków się uyznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu (Ap 14,11). Ilekroć Jezus mówił o piekle w kontekście ludzkiego potępienia i utraty życia wiecznego, zawsze używał czasu przyszłego: tam będzie płacz i zgrzytanie zębów (Mt 8,12). W samym Piśmie św. nie ma ani jednego wersetu, z którego bezpośrednio lub pośrednio wynikałoby, że już obecnie istnieją duchy ludzi potępionych. Wszakże w opowieści o bogaczu i Łazarzu Jezus mówił: Gdy w otchłani, pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza, niech koniec swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo straszne męki cierpię w tym płomieniu» (Łk 16,23-25), ale z kontekstu nie wynika wieczne potępienie bogacza, gdyż Jezus użył słowa szeol a nie piekło. Ten obrazowy opis bogacza po śmierci poucza nas jedynie o karze i nagrodzie po śmierci. W przypadku bogacza ponosi on karę czyśćcową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>