PLECHANOW – DIAILEKTYKA PROCESU HISTORYCZNEGO

Nazwisko Plechanowa jest ściśle zespolone z historią międzynarodowego ruchu robotniczego i myśli marksistowskiej. Nestor rosyjskiego socjalizmu urodził się w 1856 r. w rodzinie drobnego posiadacza ziemskiego. Już w okresie studenckim wiąże się z ówczesnym ruchem rewolucyjnym, biorąc żywy udział w działalności narodnic- kich kółek, w modnych wtedy dyskusjach „o obowiązkach klas wykształconych względem ludu”, o „nauce i rewolucji” itp. Zgodnie z postulatami ideologii narodnickiej Plechanow parokrotnie „wyrusza w lud” – zespalać się z ludem, poznawać go, agitować. W latach 70-tych Plechanow zaczyna studiować dzieła Marksa. Odtąd datuje się jego rozwój w kierunku marksizmu. Sprzyja temu rozwojowi jego coraz poważniejsze zainteresowanie narastającym żywiołowo ruchem robotniczym Rosji. Ostateczne wykrystalizowanie i przyjęcie poglądów marksistowskich ma już jednakie miejsce 10 okresie emigracyjnym życia Plechanowa. Prześladowany przez władze carskie za działalność rewolucyjną Plechanow wraz z grupą innych wybitnych działaczy narodnickich wyjeżdża w 1880 r. za granicę. Do Rosji wróci dopiero w 1917 r. Gruntowne studia marksistowskie odbyte już za granicą, zapoznanie się z niemieckim i francuskim ruchem robotniczym, pozwalają mu skonfrontować swe rosyjskie doświadczenie z nabytą na nowo wiedzą, pozwalają podsumować „to co zrobiliśmy i czegośmy się nauczyli w Rosji” i prowadzą do nowych wniosków. Teoria Marksa – oświadczał później wielokrotnie Plechanow – jak „nić Ariadny wyprowadziła (go) z labiryntu sprzeczności, w którym błąkała się myśl”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>