Podstawowa idea Marksa

Żadna formacja społeczna nie ginie, zanim się nie rozwiną wszystkie te siły wytwórcze, którym daje ona dostateczne pole rozwoju, i nowe, wyższe stosunki produkcji nie zjawiają się nigdy, zanim w łonie starego społeczeństwa nie dojrzeją materialne warunki ich istnienia. Dlatego też ludzkość stawia sobie zawsze tylko takie zadania, które jest w stanie rozwiązać, albowiem przy bliższym ich rozpatrzeniu okazuje się zawsze, że samo zadanie wyłania się dopiero wówczas, kiedy warunki materialne do jego rozwiązania już istnieją lub co najmniej znajdują się w procesie stawania się.”

Jakkolwiek sformułowania powyższe są niezwykle jasne i dokładne, mogą się one może wydać komuś niejasne. Dlatego też spieszę z wytłumaczeniem przewodniej myśli materialistycznego p>oj- mowania historii.

Podstawowa idea Marksa sprowadza się do myśli następujących: 1. Stosunki produkcji określają wszystkie pozostałe stosunki zachodzące pomiędzy ludźmi w ich życiu społecznym, 2. Stosunki produkcji określa z kolei stan sił wytwórczych.

Zobaczmy przede wszystkim, co to są siły wytwórcze. Podobnie jak wszystkie zwierzęta, człowiek zmuszony jest walczyć o swój byt. Każda walka związana jest z pewną stratą sił. Stan sił określa wynik walki. U zwierząt siły te zależą od samej struktury ich organizmu: siła dzikiego konia różni się bardzo wyraźnie od siły lwa, przyczyna zaś tej różnicy polega na odmienności ich organizmów. Fizyczna organizacja człowieka wywiera, rzecz jasna, również decydujący wpływ na jego sposoby walki o byt i na wyniki tej walki. Jednakże fizyczna budowa człowieka daje mu pewne przewagi nad innymi zwierzętami. Tak więc, na przykład, człowiek obdarzony jest ręką. Co prawda, jego sąsiedzi, zwierzęta c z t e- roręczne (małpy) również posiadają ręce, lecz ręce ich są mniej przystosowane do różnych czynności aniżeli ręce człowieka.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>