Polska w oczach jasnowidzów

Jest rzeczą zrozumiałą, że wśród proroctw i przepowiedni najbardziej ciekawe są te, które dotyczą naszego kraju. Najstarsze z nich pochodzą z okresu średniowiecza. Do dziś są one przedmiotem badań i analiz historycznych. Wielu historyków powątpiewa w ich autentyczność, kwestionuje autorstwo, podkreśla legendarny charakter. Przykładem tego jest kontrowersyjne proroctwo Wernyhory. Do dziś toczy się spór o jego pochodzenie, autorstwo, autentyczność i trafność zawartej w nim wizji przyszłości. Uczeni zwracają uwagę na różne wersje przepowiedni Wernyhory, na jej symboliczny wydźwięk, wieloznaczność sformułowań umożliwiającą dowolną interpretację ex post, a zatem tylko pozorność jej sprawdzenia się w dziejach naszego narodu. Trudno kwestionować zasadność wielu krytycznych uwag pod adresem proroctw. Każda przepowiednia ludzka jest ze swej istoty tylko prawdopodobna. Nie ma przepowiedni nieomylnych z wyjątkiem tych, które rzeczywiście pochodzą od Boga. Tym niemniej byłoby dużym błędem aprioryczne dyskredytowanie wszelkich proroctw lub przepowiedni. Można dowieść, że wiele ich sprawdziło się w dziejach świata całkowicie i dokładnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>