PROGRAM ASYMILACJI KRYTYCZNEJ CZ. II

Tu i dalej cytuję odpowiednio każdą z wymienionych książek. zmierzać do ukazania wyższości marksistowskiego stanowiska dzięki wskazaniu na odrębność wła- szych rozwiązań. Intencją jej ma być przekonanie, zarówno swych sympatyków, jak i swych przeciwników: ma to być krytyka – znów używam słów Schaffa – która „świadoma jest zarówno tego, że są różne drogi rozwiązywania problemów filozoficznych i że są to drogi różne. U Garaudy’ego stanowisko to jest zradykalizowane – wysuwa on postulat dialogu między filozofią marksistowską a innymi kierunkami. Postulat ten książka jego realizuje oryginalnie. Jest ona mianowicie dialogiem. Każda partia książki analizując dany kierunek została przedstawiona do wglądu reprezentatywnemu przedstawicielowi tego kierunku, a nadesłane krytyczne uwagi zostały zamieszczone w książce. Np. rozdział o egzystencjalizmie zamyka list Sartre’a, zawierający krytyczne uwagi o tymże rozdziale.

Jest rzeczą ważną ze względu na dynamikę rozwoju filozofii marksistowskiej, że te programowe tezy o asymilacji krytycznej wysunięte zostały równocześnie i niezależnie od siebie w różnych klimatach kulturowych i na gruncie odmiennej problematyki filozoficznej. „W najogólniejszej postaci zostały one sformułowane z całą mocą już kilka lat temu. Tym ważniejsze, że tym razem nie formułuje się tylko postulatów i dezyderatów, lecz głosi się je w książkach, które są – znów jedna niezależnie od drugiej – próbą ich realizacji. Książki te są zatem świadectwem przebycia drogi od sformułowania postulatów do pierwszych prób ich realizacji. W obu książkach podjęte zostały przy tym kręgi problemowe zgoła różne, każdy przy tym o dużej doniosłości. Książka Schaffa podejmuje, najogólniej mówiąc, problemy metodologiczne procesów komunikacji językowej, książka Garaudy’ego – problemy antropologii filozoficznej, filozofii człowieka, a w szczególności problem egzystencji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>