Różnica między poziomami

Różnica między poziomami polega nie na podstawowych zmiennych funkcjonalnych, stosowanych do ich analizy, ale na treści problemów empirycznych, napotykanych w procesie podejmowania decyzji, oraz na poziomach ogólności kryteriów, które muszą być zastosowane przy ich rozwiązywaniu. Całkowite oddzielenie szczebla technicznego i kierowniczego jest związane z pełną instytucjonalizacją szczególnych środków powszechnych, ułatwiających i regulujących procesy wymiany produkt – wkład. Najbardziej znanym przykładem jest pieniądz. Z przyczyn, w które nie będziemy tutaj wnikać, pieniądz został zinstytucjonalizowany wcześniej niż inne porównywalne środki. Ale rola pieniądza w strukturze rynku tworzy – dla organizacji businessu – zasadnicze ognisko krystalizacji podstawowych funkcji systemu kierowniczego. Odpowiedzialność dotyczy w pierwszym przypadku relacji całościowej organizacji „przedsiębiorstwa” do systemu stosunków rynkowych, rozbitej na aspekty dyspozycyjny i zaopatrzeniowy. W kategoriach systemu ekonomicznego jako całości, mechanizmy rynkowe i decyzje są sposobem, w jaki czynniki kierujące kontrolują procesy techniczne przez specyfikację ich celów przez dostarczanie koniecznych środków, równie jak przez mniej lub bardziej „bezpośredni” nadzór. Zasadniczym rozróżnieniem jest to, które zostało dokonane przez Veblena pomiędzy „businessem” a „przemysłem”, chociaż osobiście nie podzielam całkowicie negatywnego wartościowania przez Veblena elementów „businessu”. Orientacje rynkowe tworzą istotny element wtórny na szczeblu kierowniczym dla innych typów organizacji, choć funkcje administracji uniwersyteckiej lub szpitalnej na przykład nie ograniczają się żadną miarą do transakcji rynkowych h

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>