SCHLICK I JEGO ZDANIE CZ. II

Schlick odrzuca więc filozofię, która w jakikolwiek sposób byłaby teorią rzeczywistości: tak pojęta filozofia bowiem daje jedynie zbiór przeciwstawnych systemów i poglądów, które są pozbawione jakiejkolwiek wartości poznawczej. Opis świata należy do nauk szczegółowych. Uratować filozofię może jedynie zasadnicza zmiana jej charakteru z teorii wyjaśniającej istotę rzeczywistości na działalność analizującą poznanie.

„Stwierdzamy istnienie zasadniczej różnicy pomiędzy metodą filozofii, której przedmiotem jest badanie znaczenia, i metodą nauk, które poszukują prawdy. Zanim powiem coś więcej, chcę zdefiniować naukę jako «poszukiwanie prawdy», a filozofię jako «poszukiwanie znaczenia». Sokrates był przykładem prawdziwej filozoficznej metody po wsze czasy” (Gesammelte Aufsätze, s. 119).

Schlick przyłączył się do starej tradycji pozytywistycznej, nawiązując bezpośrednio do E. Macha, która głosiła tezę, iż wiedzę pewną i niewątpliwą dają jedynie empiryczne nauki szczegółowe, nauki opierające się na danych doświadczenia, opisujące fakty. Przeciwieństwem wiedzy pozytywnej jest dla Schlicka metafizyka. Metafizyka to wszelka próba stworzenia wiedzy o świecie niezależnie od nauk opisowych, nauk empirycznych. Metafizyka to teorie, które są domniemanym poznaniem świata, podczas gdy nim w rzeczywistości nie są. Metafizyka jest więc złudzeniem poznania. Systemy filozoficzne pretendujące do objaśnienia świata i głoszenia wiedzy o nim są metafizyką, mają charakter metafizyczny. Tak więc przeciwstawienie nauki i filozofii jest przeciwstawieniem nauki i metafizyki, poznania i złudzenia.

Ratunek filozofii przed metafizyką, jaki znalazł Schlick, polega na zmianie przedmiotu i charakteru filozofii. Nauki poszukują prawdy, badając świat realny. Filozofia nie bada ani nie opisuje świata, dlatego nie może poszukiwać prawd. Filozofia analizuje poznanie, analizuje teorię nauk, to ją chroni przed metafizyką.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>