STYLE MYŚLENIA I TEMATYZACJE FILOZOFII

Nie chcielibyśmy tu dalej wnikać w szczegółową analizę obu interpretacji. Tym bardziej zależałoby nam na uwydatnieniu pewnych kwestii naczelnych, którym była ona podporządkowana. Obie analizy są marksistowskie w swych naczelnych przesłankach i intencjach, a znajduje to m. in. wyraz w zbieżności wielu głównych ocen ostatecznych. A równocześnie są to analizy nie tylko różne, ale w globalnym swym stosunku do fenomenologii wręcz przeciwstawne. Te lub inne sympatie osobiste autorów, różnice temperamentów filozoficznych itd. można uznać za okazjonalną tylko przyczynę przejawiania się odrębnych tematyzacji filozofowania, stylów myślenia filozoficznego o odrębnych strukturach. Występować one mogą w postaci mniej lub bardziej wyraźnej u różnych autorów czy też nawet w różnych dziełach tego samego autora. Są one związane z dwiema mniej lub bardziej wyraźnie zarysowanymi, ale dającymi się zrekonstruować odrębnymi tematyza- c j a m i filozofowania, z dwoma stylami my- ś 1 e n i a filozoficznego, o odrębnych strukturach. Umownie, do czasu znalezienia nazw lepszych i mniej ociężałych, jeden z nich można by było nazwać epistemologiczno-analitycznym, a drugi antropologiczno-syntetycznym. Wspominaliśmy już o tym, jak manifestują się te style myślenia w ich odpowiednim stosunku do filozofowania, które ukształtowały się w takich kierunkach nie- marksistowskiej filozofii, jak pozytywizm czy też fenomenologia i filozofie egzystencji. Podkreślmy przy tym raz jeszcze, aby uniknąć nieporozumień. Schaff programowo i bardzo ostro odgradza się od pozytywistycznych rozwiązań w filozofii, krytyczny aspekt jego książki jest niezmiernie dobitny, nie mówiąc już o stosunku do fenomenologii, Garaudy z kolei programowo i ostro odgradza się od fenomenologii i egzystencjalizmu, udobitniając odrębność marksistowskiego punktu widzenia, obcość zaś jego wobec pozytywizmu była zaprezentowana wyżej. A jednak są to krytyki różne, funkcjonujące w ramach różnych stylów filozofowania. Casus stosunku do fenomenologii pozwala tu dostrzec dwie różne tematyza- cje filozofii, które funkcjonują wewnątrz marksistowskiej perspektywy poznawczej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>