Telepatia i jej wyjaśnienie

Dziwne to podejście naukowe, a właściwie bezzasadne metodologicznie, gdyż w paradygmacie nauk przyrodniczych nie przyjmuje się założeń filozoficznych typu materialistycznego. Liczne cytaty z pism Marksa, Lenina, Engelsa ośmieszają jedynie autorów, którzy na siłę próbują godzić tezy ontologii marksistowskiej z wynikami nauk szczegółowych, zapominając, że tezy te były uogólnieniem wyników nauk szczegółowych ubiegłego stulecia.

Poważne wątpliwości budzą również pseudonaukowe hipotezy autorów, którzy usiłują wyjaśnić zjawiska psi. Są to już nie hipotezy, lecz spekulacje typowe dla science fiction. Polemika z nimi jest bezprzedmiotowa, ponieważ tego rodzaju hipotez fantazyjnych nigdy nie będzie można ani potwierdzić, ani obalić.

Dla przykładu autorzy radzieccy wyjaśniają telepatię na podstawie teorii falowej struktury świata i psychofizyki holograficznej. Punktem wyjścia są osiągnięcia fizyki mikroskopowej. Wiadomo, że niektóre cząstki elementarne cechuje nielokalizowal- ność, mają one bowiem właściwości falowe a nie korpuskularne.

Cząstka o właściwościach falowych istnieje nie w konkretnej części przestrzeni, lecz jakby w całej przestrzeni świata. Dubrow i Puszkin przyjmują założenie, niestety błędne, że makroobiekty świata fizycznego również mają struktury falowe na tej samej zasadzie, na jakiej istnieje trójwymiarowy obraz holograficzny. Jeżeli kliszę fotograficzną poddamy emisji promieniowania laserowego, to powstanie trójwymiarowy obraz obiektu.

Autorzy piszą: „fizycy twierdzą, że hologram obiektu stanowi stojącą falę świetlną. Niektórzy z nich uważają za możliwe rozciągnięcie zasady holograficznej na dziedzinę makroobiektów oraz rozpatrywania każdego z otaczających nas przedmiotów jako struktury falowej, jako stojącej fali podobnej do hologramu optycznego. Fizycy radzieccy R. F. Awramienko i W. J. Nikołaje- wa zaproponowali model świata, w którym nasz wszechświat stanowi gigantyczną kliszę holograficzną.

„Model taki okazuje się do przyjęcia przy założeniu, a założenie takie jest w pełni realne, że wszechświat ma kształt hiper- sfery. W modelu tym każdy przedmiot będzie falą stojącą i umiejscowiony w określonym miejscu przestrzeni, znajduje się jednocześnie we wszystkich punktach wszechświata” (cyt. tamże).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>