Teoria atawistyczna

Można przyjąć, że jasnowidz ma wrodzoną zdolność dekodowania informacji zawartych w przedmiotach dzięki swej podświadomości. Informacje te z przedmiotu dotykanego przechodzą przez układ nerwowy jasnowidza do jego nadświadomości, stąd do pola wyobraźni. Szersze omówienie tego zagadnienia przekracza ramy tej książki, dotyczy bowiem skomplikowanych procesów psychoneurofizjologicznych. (por. John Eccles, Neurofizjologia synaps nerwowych PZWL, Warszawa, 1968) oraz teorii informacji (por. Mieczysław Lubański, Filozoficzne zagadnienia teorii informacji, ATK 1975).

Oprócz teorii śladowej istnieje teoria atawistyczna, która zjawisko retrokognicji wyjaśnia nieco szerzej. Podobnie jak w teorii śladowej zakłada się, że wydarzenia są zakodowane w informacji w sensie biocybernetycznym (por. Ashby WR, Wstęp do cybernetyki, PWN, Warszawa 1963) i utrwalone w pamięci poszczególnych osobników. Następnie na drodze dziedziczenia są przekazywane genetycznie potomstwu w procesie filogenezy.

Dubrow i Puszkin piszą: „Jest możliwe, że informacja o mi nionej sekwencji czasowej wydarzeń w życiu każdego osobnika ‚ i jego przodków zachowują się w elementach strukturalnych pamięci i przekazywane są dziedzicznie w szeregu pokoleń wraz z innymi cechami fenotypowymi i genotypowymi oraz mogą zostać pobrane z tych struktur przy szczególnym sposobie dekodowania. Informacje te można umownie określić jako przestrzenno-czasowa pamięć pokoleń: jej znaczenie ewolucyjne jest być może związane z pewną zdolnością mózgu człowieka do odzwierciedlania obiektywnie istniejącej realności otaczającego świata” (tamże).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>