WALKA Z METAFIZYKĄ CZ. II

Należy dążyć do eliminacji z poznania wszystkich „złych” pytań i „złych” odpowiedzi. Dążenie to może zostać zrealizowane jedynie przez nieustanną analizę poznania. Logiczna analiza poznania jest narzędziem ochrony wiedzy przed metafizyką. Wobec tak rozumianych zadań filozofii słusznie przyrównuje Ayer filozofa do policjanta intelektualnego, który zajmuje się wyłącznie śledzeniem, czy ktoś nie popełnił wykroczenia metafizycznego.

Określając w ten sposób rolę filozofii, neopozy- tywiści, których głównym przedstawicielem był Schlick, sądzili, że uda im się dokonać przewrotu w filozofii, spowodować zasadniczy zwrot w sposobie filozofowania. Jednakże neopozytywizm nie dokonał likwidacji filozofii metafizycznej, do której zmierzał. Głosząc tezę o metafizycznym charakterze wszystkich systemów filozoficznych, neo- pozytywiści stworzyli po prostu jeszcze jeden system poglądów filozoficznych.

W antymetafizycznej zasadzie Schlicka tkwiła antynomia. Zasada ta opierała się bowiem na przekonaniu natury filozoficznej o empirycznym charakterze wiedzy ludzkiej. U podstaw antymetafizycznej tendencji Schlicka leżało przekonanie, że tylko poznanie zmysłowe dostarcza informacji o rzeczywistości, że cała wiedza zbudowana jest jak z cegiełek, z danych empirycznych, że rozum nie jest źródłem wiedzy, gdyż nie ma innych źródeł wiedzy poza doświadczeniem itd. Wszystko to są tezy należące do arsenału klasycznej problematyki filozoficznej i wszystkie te twierdzenia nie mają bynajmniej charakteru empirycznego ani też nie podlegają empirycznej weryfikacji. Schlick sformułował system poglądów, który ma charakter systemu filozoficznego wyjaśniającego naturę i charakter poznania ludzkiego. W oparciu o ten system wyprowadził wniosek o konieczności likwidacji wszelkiej filozofii jako procederu nienaukowego. Wbrew więc tezie, że filozofia powinna być „nie teorią, lecz działalnością”, mamy tu do czynienia z systemem filozoficznym.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>