Wcześniejsze etapy dyferencjacji społecznej

Ciało powiernicze to tylko jeden typ organizacji na tym szczeblu. Jest to typ najbardziej bezpośrednio związany z nadzorczymi i popierającymi funkcjami wobec szczególnego zespołu kierowni- czo-technicznego. Istnieje nadto szereg innych typów z prymatem powiernictwa. W dziedzinie finansów np. do kategorii tej zaliczyć należy sporą część bankowości i ubezpieczeń, podobnie jak zresztą rady szkolne i stowarzyszenia dobrowolne, które zabiegają o różne „dobre cele”. W stosunku do szczebla ogólnospołecznego przybierają one często charakter „grup nacisku”, ale ważne jest też spojrzenie na nie z punktu widzenia interesów, jakie reprezentują.

We współczesnym społeczeństwie ogólnospołeczny szczebel organizacji przybiera jaskrawy kształt polityczny. Musi istnieć pojedyncze ognisko, w którym wszystkie zasadnicze problemy integracyjne mogą być skupione.

Czuwając nad systemem prawnym, dbając o bezpieczeństwo narodowe i pełniąc różnorodne inne funkcje, rząd krajowy zapewnia podstawowe ramy organizacji tego poziomu. Na wcześniejszych etapach dyferencjacji społecznej istniały religijne organizacje o ogólnospołecznym zasięgu. W wielu przypadkach scalały się one organizacyjnie z rządem, W tradycjach zachodu były na ogół odróżniane od rządu, ale obejmowały całe społeczeństwo i pozostawały od rządu niezależne. Schemat ten załamał się chyba najradykalniej w Stanach Zjednoczonych i religia stała się w tym sensie sprawą „prywatną”. Dlatego twierdzę, że w naszym społeczeństwie religia jest zorganizowana od szczebla instytucjonalnego w dół, ale nie występuje na poziomie ogólnospołecznym.

Rzecz jasna, rząd pełni funkcje nadzoru, regulowania i popierania w stosunku do wszystkich niższych poziomów organizacji społecznej, w pewnym sensie analogiczne do tych, które występują pomiędzy poziomami instytucjonalnym a kierowniczym. Rząd jest także decydującym agentem, gdy idzie o manipulowanie sytuacją zewnętrzną wobec społeczeństwa, szczególnie wtedy, gdy idzie o porównywalne jednostki „narodowe”. Przeto przyjmuję, że czterofunkcjonalny schemat może być stosowany także przy analizie systemu rządowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>