Zakres zainteresowań Plechanowa

Prace Plechanowa wydane w języku polskim: „Podstawowe zagadnienia marksizmu” 1946: „O roli jednostki w historii” 1947: „O materialistycznym pojmowaniu dziejów” 1946: „Przyczynek do zagadnienia rozwoju monistycznego pojmowania dziejów” 1958: „Przyczynki do historii materializmu (Holbach, Helwecjusz, Marks)” 1950: „O literaturze i sztuce” 1950: „Wybór pism filozoficznych” 1951: „Przeciw rewizjonizmowi” 1958: „Pisma wybrane” t. 1. 1959.

Zakres zainteresowań Plechanowa był ogromny: historia, filozofia i historia filozofii, ekonomia polityczna, krytyka literacka, teoria estetyki itp. Ze względu na skalę zainteresowań można go chyba porównać z Fryderykiem Engelsem, za którego ucznia się uważał. Uderza również często zbieżność w ich sposobie rozumowania i wielu wnioskach, jak to się okazało po opublikowaniu niektórych prac Engelsa już w latach 20-tych XX wieku, po śmierci Plechanowa. Nie był również Plechanow, podobnie jak i Engels, typem gabinetowego uczonego. Prace jego mają przeważnie charakter ostrych polemik: problematyka w nich poruszana, sposób jej wykładu, argumentacja – będąc wynikiem głębokiej wiedzy – najczęściej podporządkowana jest potrzebom walki politycznej i ideologicznej, obronie pozycji marksizmu, stanowi odpowiedź na zamówienie społeczne swego czasu i sił społecznych, które Plechanow reprezentował.

Większość napisanych przez Plechanowa prac wiąże się przeto każdorazowo z istotnymi wydarzeniami w rosyjskim i międzynarodowym ruchu robotniczym. W latach 1889-1895 Plechanow pisze szereg prac, w których, uzasadniając i broniąc marksistowskiego punktu widzenia, rozprawia się jednocześnie z głównym przeciwnikiem ówczesnej socjaldemokracji na terenie rosyjskim, z ideologią narodnicką. Do najwybitniejszych w tej grupie prac należą: Socjalizm i politiczeskaja borba (Socjalizm i walka polityczna) – 1883 r., książka, która według Lenina stanowiła pierwsze profession de joi rosyjskiego socjalizmu: Naszi raznogla- s i ja {Nasze rozbieżności) – 1885 r. oraz związane z nimi tematycznie, lecz napisane nieco później

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>